Subsidiëring

Subsidies: ruggensteun voor sportfederaties en sportdiensten


Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. De subsidiëring van de actoren binnen het Vlaams sportlandschap wordt geregeld via een aantal decreten.
 
Via het decreet van 13 juli 2001 worden de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie (VSF) en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) gesubsidieerd.
 
Voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid worden de gemeenten, provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gesubsidieerd via het Sport voor Allen decreet van 9 maart 2007.  In het kader van dit decreet ontvangen het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS) en een onderzoeksinstelling subsidies voor het uitvoeren van een aantal opdrachten inzake begeleiding, ondersteuning en monitoring van de lokale en provinciale besturen en de VGC.
 
De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt voor haar werking door Sport Vlaanderen gesubsidieerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en de Stichting Vlaamse Schoolsport van 30 juni 2008.
De vzw Sportimonium wordt voor haar werking door Sport Vlaanderen gesubsidieerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en de vzw Sportimonium van 4 december 2009.
 
Tenslotte worden via het decreet van 3 april 2009 inzake Sport in het hoger onderwijs vanaf 2009 subsidies verleend aan de 5 Vlaamse associaties van Universiteiten en Hogescholen voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van hun studentensportvoorzieningen. Voor de organisatie van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven wordt binnen ditzelfde decreet een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging gesubsidieerd.