Boekhouding

Als vzw moet een erkende Vlaamse sportfederatie voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen die haar zijn opgelegd in artikel 17 van de vzw-wet.

Elke erkende Vlaamse sportfederatie die gesubsidieerd wordt voor de basisopdrachten moet evenwel een boekhouding voeren door middel van een rekeningstelsel, vastgesteld door Sport Vlaanderen, met inachtneming van de regels van het dubbel boekhouden.
De gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie kan het verplichte rekeningstelsel verder uitbouwen naar gelang van de aard en de omvang van haar opdrachten.
 
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhoudkundige verantwoordingsstukken worden bewaard op het secretariaat van de sportfederatie, of bij de organisatie die de boekhouding voert voor de sportfederatie en waarvan voorafgaandelijk de identiteit en het adres aan Sport Vlaanderen worden meegedeeld.  De boekhoudkundige verantwoordingsstukken moeten beschikbaar gehouden worden voor een eventuele controle in aanwezigheid van de persoon die financieel verantwoordelijk is voor de boekhouding van de sportfederatie.