Soorten opleidingen

Eén van de meest elementaire behoeften in het Vlaams sportaanbod is een betere en meer professionele begeleiding. De absolute voorwaarde hiervoor is een degelijke opleiding. Dat geldt zeker voor de opleiding van trainers maar ook voor onder andere de bijscholing van clubbestuurders. De Vlaamse Trainersschool speelt hierin een centrale rol, zeg maar de hoofdrol. De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het decretaal erkende opleidingsorgaan in de sport (trainers, begeleiders, clubbestuurders, redders,...) sinds meer dan 55 jaar. Mede dankzij deze lange traditie, organiseert en erkent de VTS een waaier van sportkaderopleidingen die nuttig zijn voor zowel het lokale Sport-voor-Allen-beleid als voor het integrale topsportbeleid.

Er zijn vier pijlers van opleidingen:

Sporttakgerichte opleidingen

Het hoofdaandeel van de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool bestaat uit sporttakgerichte opleidingen. Sporttakgerichte opleidingen zijn opleidingen die leiden tot een diploma in één welbepaalde sporttak waarbij het de voornaamste doelstelling is om die sporttak, die men zelf op voorhand voldoende technisch en tactisch dient te beheersen (opdracht van de sportfederatie), didactisch verantwoord te leren overbrengen. Er zijn vier opleidingsniveaus en een facultatief opleidingniveau Aspirant-Initiator (instapniveau, attest):

  • Initiator
  • Instructeur B
  • Trainer B
  • Trainer A

Voor elke opleiding is er een specifiek competentieprofiel uitgewerkt dat de leidraad is voor het uitoefenen van de specifieke functie van lesgever/trainer op het terrein. Dit gaat over lesgevers die de recreatieve werking van de sportclub begeleiden tot trainers die topsportatleten begeleiden.

Aanvullende sporttakgerichte opleidingen

Het opleidingsaanbod biedt ook enkele aanvullende sporttakgerichte opleidingen gericht op een aantal bijzondere doelgroepen, waarvoor steeds een basisdiploma (minimaal Initiator) vereist is. Ze hebben steeds een sporttakoverschrijdende én een sporttakspecifieke inhoud. Via het volgen van deze aanvullende opleidingen krijgt men meer inzicht in de sporttechnische en pedagogische eisen van specifieke doelgroepen en kan men hiervan een attest bekomen dat het bewijs is van de extra verworven competenties.

Beroepsgerichte opleidingen

Naast de opleidingen voor vrijwilligers in de sportclub worden er ook opleidingen aangeboden voor personen die beroepshalve met de begeleiding van sporters bezig zijn. Het gaat hier over de volgende beroepsgerichte opleidingen:

Hoger Redder

Dit diploma is het enige wettelijke voor de uitoefening van de job van redder in een publiek zwembad of zwemgelegenheid in open water, zoals vermeld in het Vlaams Milieureglement VLAREM II.

Duiker Redder

Het diploma van Duiker Redder is door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) enkel voor het begeleiden van duikactiviteiten erkend als gelijkwaardig aan het diploma van Hoger Redder. Een Duiker Redder is alleen bevoegd om als redder op te treden tijdens duikactiviteiten in overdekte, niet-overdekte en open zwemgelegenheden.

Sportfunctionaris

Cursisten worden opgeleid om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de administratie en het beheer van de (gemeentelijke) sportaccommodaties en om te kunnen instaan voor de uitvoering van het sportbeleid, de sportpromotie en de sportanimatie in een sportdienst van een lokaal of regionaal bestuur. Het diploma kadert in het decreet van 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.

Competentieprofiel Sportfunctionaris

Zwembadcoördinator

Opleiding voor beroepsredders die actief zijn in openbare zwemgelegenheden. Het accent in deze cursus ligt niet meer bij het redden zelf maar bij het opleiden van de beroepsredder om andere verantwoordelijkheden, functies, taken en opdrachten uit te voeren in en rond het zwembad.

Begeleidingsgerichte opleidingen

De Vlaamse Trainersschool biedt op dit ogenblik vier begeleidingsgerichte opleidingen aan: Jeugdsportcoördinator, Bewegingsanimator, Jogbegeleider en Wegkapitein.

Deze opleidingen brengen geen vaardigheid en kennis bij om een sporttak aan te leren. Hiervoor bestaan de sporttakgerichte opleidingen.

De opleiding Bewegingsanimator richt zich in eerste instantie tot de vele vrijwilligers die aan de slag zijn op het lokale vlak (gemeentelijke sportdiensten, buurtsport, jeugddiensten, speelpleinwerking, enz.) en de vrijwilligers die ingeschakeld worden bij lokale evenementen om bewegingsactiviteiten te animeren en de veiligheid te waarborgen. Daarnaast richt de opleiding zich ook naar vrijwilligers die de nevenactiviteiten op sportkampen verzorgen. Deze opleiding kan tevens een alternatief zijn voor de vrijwilligers die ingeschakeld worden bij recreatieve sportactiviteiten waarvoor nog geen specifiek opleidingsaanbod bestaat.

De opleiding Jeugdsportcoördinator heeft tot doel sportgekwalificeerde sportbegeleiders op te leiden om het jeugdsportbeleid in de sportclub te coördineren op sporttechnisch, organisatorisch en beleidsmatig vlak.

De opleidingen Jogbegeleider en Wegkapitein richten zich tot de vrijwilligers die groepen recreatieve sporters (joggers en fietsers) op een veilige en didactisch verantwoorde wijze willen begeleiden. Zij worden opgeleid tot gangmakers van deze bewegingsactiviteiten.

Contacteer ons

Logo Vlaamse Trainersschool

Arenberggebouw
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
Tel: 02 209 47 21

vts@bloso.be

Volg ons via de sociale media

Logo Facebook     Logo Twitter     Logo LinkedIn      Logo GooglePlus

Download de app SportDB

Logo Google app

Logo Apple app store

Logo Download Windows Phone